Skip to content

1. Iedere dienstverlening geschiedt onder de volgende voorwaarden.

Ieder die enig beroep doet op Tamaco Bvba, wordt geacht ze te kennen en ze integraal te aanvaarden. Alle andersluidende
voorwaarden, uitgaande van de klant, zijn volstrekt nietig, tenzij Tamaco Bvba er schriftelijk heeft mee ingestemd.

2. Opdrachten zijn alleen bindend mits er een schriftelijke bevestiging is vanwege Tamaco Bvba.

Alleen schriftelijk overeengekomen opdrachten (en voorwaarden) tussen de klant en Tamaco Bvba; en wel nooit voor
het verleden maar steeds voor de toekomst. Ingeval van mondelinge afspraken behoudt Tamaco Bvba het volledige recht om vrij te
handelen naar eigen inzicht en interpretatie van de afspraken; de klant ziet af van elk verhaal hiertegen.
De enige geldige binding is een schriftelijke.

3. De verbintenissen aangegaan door Tamaco Bvba, zijn steeds middelenverbintenissenen geen resultaatsverbintenissen.

4. Alle facturen zijn betaalbaar ten laatste op het einde van de maand waarin ze zijn opgesteld.

De sommen niet betaald op hun vervaldag brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest op van 1,5% per maand vanaf
de vervaldatum van de factuur. In geval van niet-betaling binnen de overeengekomen termijn van de factuur ten gevolge van nalatigheid of
slechte wil, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege met 15% verhoogd worden, met een minimum van 250 euro, onverminderd
alle kosten, ten titel van conventioneel strafbeding en zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Iedere verdere vervulling van enige
opdracht (dienstverlening) zal automatisch gestopt worden op elk ogenblik waarop de klant de voorgaande facturen niet te gepasten tijde
zou betaald hebben. Het opschorten of afbreken van de dienstverlening zal nooit aanleiding geven om schadeloosstelling te betalen door
Tamaco Bvba.

5. Alle kosten verbonden aan een betaling komen ten laste van de klant.

6. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Enkel Tamaco Bvba kan hiervan afwijken.

Tamaco Bvba
Ommegangstraat 11
9667 Horebeke
BTW BE 0839.188.075
IBANĀ  (ING) BE52 3630 6232 9109
BIC BBRUBEBB